Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Ludema Hoveniers, gevestigd te Dokkum

Versie geldig vanaf 12-1-2014

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ludema Hoveniers . De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Ludema Hoveniers . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling C.q. Opdracht tot uitvoering geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Ludema Hoveniers  behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Ludema Hoveniers  erkend.

1.4 Ludema Hoveniers  garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Ludema bestratingen  is een onderdeel van Ludema Hoveniers, alle voorwaarden gelden voor alle bedrijven die bekend zijn bij de Kvk onder nr 50314157

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Ludema Hoveniers  bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Ludema Hoveniers  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Ludema Hoveniers  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huitstrekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% of 6% BTW, tenzij anders beschreven.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Ludema Hoveniers  heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij ut eigen wurkpleats. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Ludema Hoveniers  er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Ludema Hoveniers  aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Ludema Hoveniers  slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

4.4 Alle materiaal blijft eigendom van Ludema-Hoveniers  tot de factuur is voldaan. speciaal bestelde goederen kunnen niet retour genomen worden, overige materialen alleen in overleg en max. 75% restitutie excl vrachtkosten. retourvrachtkosten komen voor rekening klant, tenzij anders overeengekomen.

 

 

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Ludema Hoveniers  , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Ludema Hoveniers  . Ludema Hoveniers  houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Ludema Hoveniers  respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Ludema Hoveniers  maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot weigering van het bestelde product) deze gebreken onmiddellijk zowel schriftelijk als telefonisch te melden aan Ludema Hoveniers  . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 5dagen na levering aan Ludema Hoveniers  zowel schriftelijk als telefonisch te worden gemeld. (Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Ludema Hoveniers gegrond worden bevonden, zal Ludema Hoveniers  naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Ludema Hoveniers  en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Ludema Hoveniers  gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Ludema Hoveniers  voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. mochten partijen niet onderling eens kunnen worden over de schade zal deze (naar keuze van Ludema Hoveniers) het werk uit laten voeren door derden. indien de afnemer zonder akkoord van Ludema Hoveniers een derde partij inschakelt zijn zij niet aansprakelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien. Tevens komt hiermee de garantie te vervallen. Het ontslaat de afnemer daarmee niet tot het niet betalen van de reeds gemaakte kosten van Ludema Hoveniers.  

6.5 Ludema Hoeniers  is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van (niet-leidinggevend) personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Ludema Hoveniers  in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Ludema Hoveniers  en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

6.7 Kalkuitbloei en kleurverschillen vallen niet onder de garantie, en kunnen ook niet geclaimed worden bij de fabrikant.

 

7. Aanbiedingen/offertes

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. materialen kunnen alleen geleverd worden zolang de voorraad strekt.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Ludema Hoveniers  zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 10 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Ludema Hoveniers  slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Ludema Hoveniers  gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Ludema Hoveniers  kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien mondeling/schriftelijk overeengekomen.

7.7 Mochten er extra werkzaamheden en/of materialen nodig zijn dan worden deze verrekend tegen ons standaard (uur)-tarief

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Ludema Hoveniers  en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Ludema Hoveniers  op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Ludema Hoveniers  behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen  opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde overeengekomen eisen.

 

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Ludema Hoveniers  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 Ludema Hoveniers  is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Ludema Hoveniers  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Ludema Hoveniers  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Ludema Hoveniers  gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Ludema Hoveniers  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Ludema Hoveniers  is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11.2 Ludema Hoveniers   is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan kabels c.q. leidingen tijdens graafwerkzaamheden tenzij anders overeengekomen.

11.3 Kalkuitbloei en kleurverschillen vallen niet onder de garantie, en kunnen ook niet geclaimed worden bij de fabrikant en/of leverancvier.

11.4 Ludema Hoveniers  besteed veel zorg aan de aanleg van bestrating/riolering/tuinonderhoud etc. Veelal worden er adviezen gegeven van aanleg en of onderhoud van de tuin. Wanneer deze adviezen niet algeheel worden opgevolgd is Ludema Hoveniers  niet verantwoordelijk voor de schade en/herstel ervan.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Ludema Hoveniers  aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Ludema Hoveniers  zolang de afnemer de vorderingen van Ludema Hoveniers  uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Ludema Hoveniers  wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Ludema Hoveniers  geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Ludema Hoveniers  of een door Ludema Hoveniers  aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Ludema Hoveniers  haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Ludema Hoveniers  zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Ludema Hoveniers  .

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Ludema Hoveniers  en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leeuwarden kennis, tenzij Ludema Hoveniers  er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.